info@ranaweeraasso.lk | +94 777305123
info@ranaweeraasso.lk | +94 777305123
Trusted By
500 Clients

TAX Talks

01.Inland Revenue Act No 24 Of 2017 (Lesson 1 to 4)
02.Highlights of the finance Act No.18.08.2021
03.Practical Aspects Of Amnesty Act
04.Recently Proposed Tax Reforms
05.Insights 08 Latest Bill (SSCL) Social Security Contribution Levy
06.Interim Budget 2022
07.Inland Revenue Amendment Bill ( Oct 22)
08.Budget 2023 and Recent Tax Reforms
09.Inland Revenue (Amendment)
10. Post Government Budget Review – 2021
11. Pre Government Budget Review – 2021 (Sinhala / English)
12. Future of SME with Budget – 2021 (Sinhala / English)
13. Budget 2021 Tax Proposals (Latest announcements by IRD) –(Sinhala / English)
14. Business and Tax planning –“SME and sole Proprietorship-( Sinhala / English)
15.Professional Review on INLAND REVENUE (AMENDMENT) BILL
16.Business with FDIS (Sinhala / English)
17. Income Tax Exemptions and concessions in-depth (English/ Sinhala)
18. Highlights of proposed Tax Amnesty Bill (Under finance Act)
19.2023 අයවැය ලේඛනය සහ මෑතකාලීන බදු සංශෝධනය
20.යෝජිත බදු පොදු සමාව පිලිබද පනත් කෙටුම්පත් විශේෂ කරුණු
21. Recently Proposed Tax Reforms - 2022
22. Who, How & On What to pay Tax ?(SINHALA / ENGLISH)
23.දේශීය ආදායම් (සංශෝධන) කෙටුම්පත පිලිබඳ වෘත්තීය සමාලෝචනය
24. Insights of Proposed Surcharge Tax of 25% (Sinhala / English)
25. COVID 19 නිසා බලපෑමට ලක්වූ පුද්ගලයන් සදහා නීතීමය හා මූල්‍යමය සහනයන්
26.New Inland Revenue (Amendments)ACT, No.10 OF 2021 (Certified on 13.05.2021)

https://youtu.be/NLiXV488Bsc
https://youtu.be/ld26kjxyzXk

https://www.youtube.com/live/JWrH1cA9r6k?feature=share (English)
https://www.youtube.com/live/wDdPU3CptkI?feature=share (Sinhala)

i. https://www.youtube.com/live/yLcbQ2Pp4pQ?feature=share (English)
ii. https://www.youtube.com/live/1YqP-wF8x_I?feature=share (Sinhala)

i . https://www.youtube.com/live/4gONGbhyiyk?feature=share ( English)
ii  https://www.youtube.com/live/VGMy1hi2D3E?feature=share (Sinhala)

https://www.youtube.com/live/A4o-Mf19oQ8?feature=share

i. (Sinhala)
ii (English)

https://www.youtube.com/live/tHnAEFNwWmc?feature=share (English)
https://www.youtube.com/live/2AX_t6Pq7Zo?feature=share (Sinhal/-ආදායම් බදු නිදහස්
කීරීම් සහ සහන ගැන පුළුල් විග්‍රහය)

https://www.youtube.com/live/W44lBnLXEuM?feature=share

(Sinhala/කවුරුන් කෙසේ කුමක් මත බදු ගෙවිය
යුතු ද
https://www.youtube.com/live/JRZZytW9qLs?feature=share (English)

https://www.youtube.com/live/IByAIRim2BM?feature=share

(Sinhala/යෝජිත අධිභාර
බදු ( 25% ) කෙටුම්පතෙහි විශේෂ කරුණු)
(English)

(තාවකාලික ප්‍රතිපාදන සදහා COVID-19 පනත සහ CBSL චක්‍ර ලේඛනය)
https://www.youtube.com/live/apNXG7SvArI?feature=share

((English)
(Sinhala)-නව දේශීය ආදායම්(සංශෝදන)